top of page

Privacyverklaring

De wet op de bescherming van de persoonlijke gegevens ofwel…

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

General Data Protection Regulation (GDPR)

Gaat in op 25 mei 2018

 

Deze zaken werden opgenomen in onze privacyverklaring:

 1. Welke gegevens worden verwerkt?

 2. Waar krijgt of verzamelt je organisatie de gegevens?

 3. Waarom worden de gegevens bewaard?

 4. Wie verwerkt in je organisatie gegevens?

 5. Wie krijgt de gegevens?

 6. Wat wordt precies hoe, waar en hoe lang bewaard?

 7. Hoe worden gegevens beveiligd?

 8. Hoe faciliteer je de uitoefening van de rechten van betrokkenen?

(De voetnoten 1 t.e.m. 8 verder in de privacyverklaring verwijzen naar de 8 bovenvermelde vragen)

 

Type verenging: VZW

Dansvereniging Movements vzw is een Antwerpse erkende sport- en jeugdvereniging, ondersteund door Sporting A en Jeugd en Dans vzw. Dansverenging Movements vzw organiseert danslessen in amateurdans te Merksem via een brede waaier aan dansstijlen voor dansers van alle leeftijden.

Dit zijn o.a.:

 • Danslessen voor alle leden

 • Dansworkshops binnen de vrije tijd voor leden en niet-leden

 • Dansvoorstellingen voor alle leden

Dit alles heeft onder andere als doel om via dans en beweging voor iedereen een educatieve en actieve cultuurbeleving te verspreiden en zo de persoonlijkheidsontplooiing, maatschappelijke integratie en participatie te bevorderen.

Dansvereniging Movements VZW, gevestigd aan de Italiëlei 203, 2000 Antwerpen (met danslessen in Terlindenhofstraat 150 en Rodeloopstraat 2, 2170 Merksem), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken:(1)

Dansvereniging Movements vzw verzamelt en bewaart persoonsgegevens van iedereen die gebruik maakt van onze diensten en/of omdat deze gegevens zelf aan ons werden verstrekt door de individuele betrokkenen. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij bewaren en verwerken. Weliswaar afhankelijk van de doelgroep waarvoor ze dienen verzameld te worden. Hieronder het overzicht en de eventuele doelgroep:

 • Voor- en achternaam                                         Iedereen

 • Voor- en achternaam voogd minderjarige   Iedereen

 • Adresgegevens                                                    Iedereen

 • Geboortedatum                                                   Iedereen

 • Geslacht                                                                 Iedereen

 • Medische gegevens                                            Enkel indien echt noodzakelijk

 • Telefoon/Gsm-nummer                                    Iedereen

 • E-mailadres                                                           Iedereen

 • Rijksregisternummer                                         Dansleerkrachten, Lesgevers

 • Burgerlijke stand                                                 Dansleerkrachten, Lesgevers

 • Aantal kinderen ten laste                                 Dansleerkrachten, Lesgevers

 • Beroep, diploma, kwalificatie                          Dansleerkrachten, Lesgevers

 • Dansstijl                                                                 Dansleerkrachten, Lesgevers

 • Bankrekeningnummer                                       Dansleerkrachten, Lesgevers

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@movements.be, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Het bekomen van data:(2)

De noodzakelijke invulformulieren (online of op papier) die Dansvereniging Movements vzw gebruikt om haar leden in te schrijven, zijn steeds voorzien van een vakje waar de toestemming van de invuller wordt gevraagd om zijn/haar gegevens te mogen gebruiken, uitsluitend voor de interne werking van dansvereniging Movements vzw zelf. Wanneer dit toestemmingsvakje niet is aangevinkt, worden de gegevens niet geregistreerd. Bij gevolg is er geen inschrijving gebeurd en kan er ook niet worden deelgenomen aan de respectievelijke activiteiten waarvoor wordt ingeschreven. Enkel jongeren die 16+ zijn of een ouder of voogd van een jongere -16 jaar of de verantwoordelijke van een deelnemende dansgroep hebben het recht om dit vakje aan te kruisen. Wanneer dit niet is gebeurd kan Dansvereniging Movements vzw hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

 

Portretrecht:

Tijdens activiteiten, danslessen, voorstellingen of sponsordagen van Dansvereniging Movements vzw kunnen foto’s en/of videobeelden genomen worden waarop de deelnemende dansers en/of toeschouwers en/of dansleerkrachten, danspedagogen of choreografen (mogelijks) te zien zullen zijn. Deelname aan danslessen, voorstellingen of activiteiten van Dansvereniging Movements vzw betekent dat u toestemming verleent dat Dansvereniging Movements vzw deze beelden in het kader van zijn werking op al zijn dragers, zoals o.m. website, dvd’s, nieuwsbrieven, flyers, programmaboekjes, social media publiceert. Door het aanvinken van het toestemmingsvakje (zie “het bekomen van data”), stemt u in dat Dansvereniging Movements vzw deze beelden mag gebruiken maar ook dat de dvd’s en klasfoto’s als herinnering voor de deelnemers of andere geïnteresseerden te koop worden aangeboden. 

Al dit foto- of filmmateriaal mogen op geen enkele manier door derden verder verspreid worden.

 

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken: (3)

Dansvereniging Movements vzw verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Bij inschrijving voor de danslessen

 • Bij inschrijving voor een activiteit

 • Bij het afhandelen van jouw betaling

 • Voor het verzenden van onze nieuwsbrief

 • Voor het eventueel verzenden van tickets, dvd, foto …

 • Voor het opvragen van noodzakelijke maar ontbrekende gegevens

 • Voor het selecteren van de juiste dansleerkracht of lesgever

 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 

Wie verzamelt, wie verwerkt de gegevens:(4)(5)

 1. Wie verzamelt:

  • Alle personeelsleden, leden van de Raad van Bestuur, leden van de algemene vergadering van Dansvereniging Movements vzw

  • Jeugd en dans vzw

  • Sporting A

  • Dansleerkrachten, lesgevers, choreografen op contractuele of vrijwillige basis werkend voor Dansvereniging Movements vzw

 

  2.   Wie verwerkt:

Enkel personeelsleden en leden van de Raad van Bestuur mogen gegevens verwerken. Hieronder de namen met functiebeschrijving en het soort data die verwerkt wordt:

Ruud Saro: Penningmeester, Raad van bestuur.

 • Database leden

 • Database contractuele medewerkers

 • Verwerking verzekeringsgegevens

 • Foto’s

 • Film- en videobeelden

 • Databescherming

 • Sociale media (Facebook, Instagram)

 • Inschrijvingen voorstellingen, activiteiten …

 • Data verwerken voor bankverrichtingen

 • Data verwerken voor boekhouding

Michael Theunis:Voorzitter, Raad van bestuur.

 • Database leden

 • Database contractuele medewerkers

 • Sociale media (Facebook, Instagram)

 • Inschrijvingen voorstellingen, activiteiten …

Raad van bestuur, leden van de algemene vergadering

 • Sociale media (Facebook, Instagram)

 • Foto’s

 • Film- en videobeelden

 

Geautomatiseerde besluitvorming:

Dansvereniging Movements vzw neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen GEEN besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dansvereniging Movements vzw tussen zit.

 

Dansvereniging Movements vzw gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:(6)(7)

 • Microsoft Windows (met alle toepassingen zoals Edge, Internet Explorer, …)

 • Apple IOS (met alle toepassingen)

 • Norton security (antivirus, firewall)

 • Microsoft Office (word, excel, access, outlook, powerpoint, publisher)

 • Adobe Creative (Photoshop, Acrobat, Illustrator)

 • Cognito Forms (Online inschrijvingsprogramma)

 • Jotforms (Online inschrijvingsprogramma)

 • Toast Titanium (Verwerking film- en video-opnames)

 • Whatsapp (communicatie met leden van de algemene vergadering)

 • Wix.com (website)

 • KBC-touch (betaling vrijwilligers, facturen,…)

 • We-transfer

 • Google Drive 

 

Intentieverklaring: delen van persoonsgegevens met derden: (5)

Dansvereniging Movements vzw garandeert de bekomen gegevens enkel en alleen te gebruiken voor het respectievelijke doel of activiteiten waarvoor ze verzameld werden en garandeert tevens de gestockeerde data te beschermen tegen inbraak of hacking. Zelf zal Dansvereniging Movements vzw, noch één van haar vaste of vrijwillige medewerkers (ook leden van de Raad van bestuur en/of algemene vergadering) de verzamelde gegevens nooit doorgeven of doorverkopen aan gelijk welke externe organisatie of individu. 

De gegevens die Dansverenging Movements vzw wettelijk verplicht is te delen om haar werking te kunnen verder zetten, zullen wel aan Jeugd en Dans vzw, Sporting A en haar verplichte boekhoudingsdienst (AP Consult) worden overgemaakt (zie “wie verwerkt”)

 

Website:

Via onze website kan foto- en videomateriaal worden geüpload. Dit valt onder dezelfde strenge regels die onder “portretrecht” van toepassing zijn.

 

Sociale media:

Dansvereniging Movements vzw is ook actief op Facebook (gesloten groep + Pagina) en Instagram om haar activiteiten aan te kondigen. Dit houdt in dat sommige data hier kunnen verspreid worden. Het gaat hier enkel over de voor- en achternaam van personen en hun hoedanigheid (choreograaf, dansleerkracht, lesgever, dansgroep) Ook foto- en videomateriaal kunnen gepost worden. Deze vallen onder dezelfde strenge regels die onder “portretrecht” van toepassing zijn.

Indien Dansvereniging Movements vzw in de toekomst zou samenwerken met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, zullen wij een verwerversovereenkomst afsluiten om te zorgen voor een zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Dansverenging Movements vzw blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Stockage van de databases zullen niet op internet gebeuren, noch in de cloud, maar op externe gegevensbewaarders die offline bewaard worden.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Dansvereniging Movements vzw bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de data worden verzameld. De gegevens worden bewaard volgens de wettelijk bepaalde termijnen. Deze bewaartermijn is bepaald door artikel 68. (01/01/2012 - …) van het rekendecreet, zeggende: “De bepalingen van de artikelen 15 en 16 van de algemene bepalingenwet zijn ook van toepassing op de Vlaamse rechtspersonen.”

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen (8)

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dit betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om jouw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@movements.be . We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek en spreken dan een tijdsgebonden scenario met u af.

Dansvereniging Movements vzw wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de autoriteit persoonsgegevens.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Dansvereniging Movements VZW neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat u gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@movements.be

 

Update van GDPR – AVG – Privacy regels

Wanneer deze regels dienen bijgewerkt te worden, zullen de wijzijgingen telkens voorgelegd worden aan de Raad van Bestuur.

 

Contactgegevens

Adres: Dansvereniging Movements vzw, Italiëlei 203 bus 16, 2000 Antwerpen

GSM: 0496/31.37.08

Email: info@movements.be             Dansvereniging_movements@hotmail.com

 

 

Opgesteld te Antwerpen en goedgekeurd door de raad van bestuur van Dansvereniging Movements vzw op 9 april 2018.

bottom of page